';

General Terms

General terms and conditions for the use of vehicles

Effective date: 01/01/2021

General provisions and definitions

The person signing these general rental conditions expressly confirms that he/she fully understands French and the conditions contained in these general rental conditions. If you do not understand something, please contact Moovee for further explanation.

In these Terms and Conditions of Rental and in all related agreements, signature shall be understood as either physical signature or digital signature using the methods developed by Moovee through its websites and/or mobile phone applications.

These general rental conditions govern the electric mobility service provided by the company as specified in the specific rental conditions (lessor) to a customer (lessee)

If the hirer is a legal entity, the person signing these general rental conditions on behalf of that legal entity must be duly authorised by the legal entity to do so.            For each hire, a separate and specific specification will be signed at the beginning of the hire period. Together with these general conditions of hire, they constitute the contract governing the specific hire.

If any provision or part of a provision is void or invalid for any reason, the other and valid part of the provision concerned shall remain valid. The parties must agree on a provision or a new part of the provision that comes closest to the intention or result of the invalid provision. All legal relations between the lessor and the lessee shall be governed by Luxembourg law, the exclusive place of jurisdiction being the city of Luxembourg.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden voor het gebruik van voertuigen
Ingangsdatum: 01/01/2021

Algemene bepalingen en definities
De persoon die deze algemene huurvoorwaarden ondertekent, bevestigt uitdrukkelijk dat hij het Frans en de in deze algemene huurvoorwaarden vervatte voorwaarden volledig begrijpt. Als u iets niet begrijpt, neem dan contact op met Moovee voor verdere uitleg.
Onder ondertekening wordt in deze algemene huurvoorwaarden en in alle daarmee samenhangende overeenkomsten verstaan een fysieke handtekening dan wel een digitale handtekening met gebruikmaking van door Moovee via haar websites en/of mobiele telefoonapplicaties ontwikkelde methoden.
Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op de elektrische mobiliteitsdienst die door het bedrijf wordt verleend, zoals gespecificeerd in de specifieke huurvoorwaarden (verhuurder) aan een klant (huurder).
Indien de huurder een rechtspersoon is, moet de persoon die deze algemene voorwaarden namens die rechtspersoon ondertekent, daartoe door die rechtspersoon naar behoren gemachtigd zijn. Voor elke huur zal bij het begin van de huurperiode een specifiek en afzonderlijk bestek worden ondertekend. Samen met deze algemene huurvoorwaarden vormen zij het contract dat de specifieke huur regelt.
Indien een bepaling of een deel van een bepaling nietig of om welke reden dan ook ongeldig is, blijft het andere en geldige deel van de betrokken bepaling geldig. De partijen moeten het eens worden over een bepaling of een nieuw onderdeel van de bepaling die de bedoeling of het resultaat van de ongeldige bepaling het dichtst benadert. Het Luxemburgse recht is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de verhuurder en de huurder, met als exclusieve bevoegde rechtbank de stad Luxemburg.